HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THANH BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THANH BÌNH

Mã số:872400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Bình 
Địa chỉ:Sô´19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình (ÐT: 833001)

Mã số:872510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Huề 
Địa chỉ:Sô´109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình (ÐT: 535001)

Mã số:872480 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Phong 
Địa chỉ:Sô´109b, Ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình (ÐT: 533001)

Mã số:872490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Qưới 
Địa chỉ:Sô´209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình (ÐT: 537001)

Mã số:872430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tấn 
Địa chỉ:Sô´18b, Ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình (ÐT: )

Mã số:872420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành 
Địa chỉ:Sô´24, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình (ÐT: 541001)

Mã số:872500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình 
Địa chỉ:Sô´112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình (ÐT: 535101)

Mã số:872520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hoà 
Địa chỉ:Sô´309b, Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình (ÐT: 535202)

Mã số:872460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lợi 
Địa chỉ:Sô´20, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình (ÐT: 548079)

Mã số:872470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh 
Địa chỉ:Sô´118, Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình (ÐT: 545001)

Mã số:872450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ 
Địa chỉ:Sô´22a, Ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình (ÐT: 548001)

Mã số:872530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Long 
Địa chỉ:Sô´209b, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình (ÐT: 539001)

Mã số:872440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú 
Địa chỉ:Sô´21, Ấp Tân Hoà B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình (ÐT: 834348)

Mã số:872580 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình (ÐT: )