HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THÁP MƯỜI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-THÁP MƯỜI

Mã số:871400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tháp Mười 
Địa chỉ:Sô´36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười (ÐT: 0673 825656)

Mã số:871520 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Xuân 
Địa chỉ:Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười (ÐT: 954101)

Mã số:871560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường Thét 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười (ÐT: 9569001)

Mã số:871600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười (ÐT: 967026)

Mã số:871620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đốc Binh Kiều 
Địa chỉ:Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười (ÐT: 963001)

Mã số:871580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Thạnh 
Địa chỉ:Ấp 2a (244/b _ 613/b), Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười (ÐT: 952101)

Mã số:871550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lợi 
Địa chỉ:Ấp 1 (01 _ 173), Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười (ÐT: 952200)

Mã số:871510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hòa 
Địa chỉ:Ấp 1 (01a _ 226a), Xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười (ÐT: 960100)

Mã số:871590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Láng Biển 
Địa chỉ:Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười (ÐT: 3948099)

Mã số:871610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Điền 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thạnh (443/b1 _ 600/b1), Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười (ÐT: 965200)

Mã số:871561 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Quí 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười (ÐT: 956999)

Mã số:871540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Đông 
Địa chỉ:Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười (ÐT: 825300)

Mã số:871490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thị B (291/a _ 668/a), Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười (ÐT: 825700)

Mã số:871500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Kiều 
Địa chỉ:Ấp 3 (442/c _ 854/c), Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười (ÐT: 823101)

Mã số:871530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân 
Địa chỉ:Khu Dân Cư An Phong (Đường Thét), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười (ÐT: )

Mã số:871570 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI 
Địa chỉ:Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười (ÐT: )