HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-AN KHÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-AN KHÊ

Mã số:602400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Khê 
Địa chỉ:Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê (ÐT: 02693533665)

Mã số:602440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành An 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê (ÐT: 532734)

Mã số:602420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tú An 
Địa chỉ:Thôn Cửu Đạo 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê (ÐT: 836400)

Mã số:602401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song An 
Địa chỉ:Thôn An Thượng, Xã Song An, Thị xã An Khê (ÐT: 833030)

Mã số:602410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cửu An 
Địa chỉ:Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê (ÐT: 833080)

Mã số:602585 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã xuân an 
Địa chỉ:Thôn An Thạch, Xã Xuân An, Thị xã An Khê (ÐT: )