HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PĂH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PĂH

Mã số:603000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Păh 
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh (ÐT: 02693845999)

Mã số:603230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Ly 
Địa chỉ:Thôn Ia Ly, Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh (ÐT: 3845413)

Mã số:603110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Phú 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hoà Phú, Huyện Chư Păh (ÐT: 845703)

Mã số:603030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh (ÐT: 845722)

Mã số:603210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Nhin 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh (ÐT: 842266)

Mã số:603190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Ka 
Địa chỉ:Làng Mrông Yỗ 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh (ÐT: 845921)

Mã số:603060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Jôr 
Địa chỉ:Thôn Ngô Sơn, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh (ÐT: 863014)

Mã số:603070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Đang Yă 
Địa chỉ:Làng Yar, Xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh (ÐT: 863931)

Mã số:603090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Tây 
Địa chỉ:Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh (ÐT: 863996)

Mã số:603080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Tờ Ver 
Địa chỉ:Làng cụm tập thể, Xã Đắk Tơ Ver, Huyện Chư Păh (ÐT: 863965)

Mã số:603120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Khươl 
Địa chỉ:Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh (ÐT: 842480)

Mã số:603140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Phí 
Địa chỉ:Làng Kte, Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh (ÐT: 893712)

Mã số:603171 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Mơ Nông 
Địa chỉ:Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh (ÐT: 842576)

Mã số:603160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hoà 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Păh (ÐT: 842456)