HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PRÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PRÔNG

Mã số:604200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Prông 
Địa chỉ:Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông (ÐT: 02693843000)

Mã số:604260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông (ÐT: 02693847333)

Mã số:604280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Phìn 
Địa chỉ:Thôn Duy Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông (ÐT: 843308)

Mã số:604240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Tôr 
Địa chỉ:Làng Ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông (ÐT: 847801)

Mã số:604500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Piơr 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông (ÐT: 847600)

Mã số:604430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Pia 
Địa chỉ:Làng Lê Ngó, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông (ÐT: 847802)

Mã số:604400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Vê 
Địa chỉ:Làng Donh, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông (ÐT: 889015)

Mã số:604330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Giáo 
Địa chỉ:Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông (ÐT: 843800)

Mã số:604450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Púch 
Địa chỉ:Làng Gioòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông (ÐT: 889001)

Mã số:604460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Mơ 
Địa chỉ:Làng Krông, Xã Ia Mơr, Huyện Chư Prông (ÐT: 889100)

Mã số:604350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Boòng 
Địa chỉ:Làng Sơr, Xã Ia Boòng, Huyện Chư Prông (ÐT: 889110)

Mã số:604370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia O 
Địa chỉ:Làng Sung, Xã Ia O, Huyện Chư Prông (ÐT: 889099)

Mã số:604490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Ga 
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông (ÐT: 890746)

Mã số:604470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Lâu 
Địa chỉ:Thôn Cao Lạng, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông (ÐT: 847637)

Mã số:604380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Me 
Địa chỉ:Thôn Xuân Me, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông (ÐT: 847858)

Mã số:604521 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Drang 
Địa chỉ:Thôn An Hòa, Xã Ia Đrăng, Huyện Chư Prông (ÐT: 843413)

Mã số:604310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thăng Hưng 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông (ÐT: 843999)

Mã số:604307 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàu Cạn 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông (ÐT: 02693889840)

Mã số:604271 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng 
Địa chỉ:Làng Phun, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông (ÐT: )