HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH

Mã số:605050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Pưh 
Địa chỉ:Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh (ÐT: 02693850043)

Mã số:604990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dreng 
Địa chỉ:Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850374)

Mã số:605000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hrú 
Địa chỉ:Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh (ÐT: 3763236)

Mã số:605080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Phang 
Địa chỉ:Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850375)

Mã số:605100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Le 
Địa chỉ:Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh (ÐT: 3870001)

Mã số:605136 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hla 
Địa chỉ:Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh (ÐT: 767067)

Mã số:607204 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Chư Don 
Địa chỉ:Làng Pleii Thơh Ga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh (ÐT: )