HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK ĐOA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK ĐOA

Mã số:601700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đắk Đoa 
Địa chỉ:Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa (ÐT: 026933831200)

Mã số:601770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Yang 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3543001)

Mã số:601780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Gang 
Địa chỉ:Làng Kóp, Xã Kon Gang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3502860)

Mã số:601840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Bầu 
Địa chỉ:Làng Bông, Xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3543021)

Mã số:601960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Băng 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898501)

Mã số:601930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trang 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3572001)

Mã số:601870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Glar 
Địa chỉ:Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3894189)

Mã số:601890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX A Dớk 
Địa chỉ:Làng Bi Ởng, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898606)

Mã số:601910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Pết 
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898616)

Mã số:601730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kdang 
Địa chỉ:Thôn Cầu Vàng, Xã KDang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3831300)

Mã số:601720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3894323)

Mã số:601800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Yang 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3545001)

Mã số:601750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hneng 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã H'Neng, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3894345)

Mã số:601990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Đông 
Địa chỉ:Làng Kon Ma Har, Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa (ÐT: )

Mã số:602000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đak Krong 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898001)

Mã số:601810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đak Sơ Mei 
Địa chỉ:Thôn Đê Gôh, Xã Đak Sơ Mei, Huyện Đak Đoa (ÐT: 898092)

Mã số:602067 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã H'nol 
Địa chỉ:Làng Bot, Xã H'Nol, Huyện Đak Đoa (ÐT: )