HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK PƠ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK PƠ

Mã số:606400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đak Pơ 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ (ÐT: 02693738002)

Mã số:606420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An 
Địa chỉ:Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 532010)

Mã số:606450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư An 
Địa chỉ:Thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 833040)

Mã số:606460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Hội 
Địa chỉ:Làng Breng, Xã Ya Hội, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3534701)

Mã số:606480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Bắc 
Địa chỉ:Làng Đak Yang, Xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ (ÐT: 838119)

Mã số:606531 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Tam 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hà Tam, Huyện Đak Pơ (ÐT: 838652)

Mã số:606510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thành 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã An Thành, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3738214)

Mã số:606430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An 
Địa chỉ:Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 533620)

Mã số:606408 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đak Pơ 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3738100)