HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐỨC CƠ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐỨC CƠ

Mã số:603800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đức Cơ 
Địa chỉ:Sô´212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ (ÐT: 02693846201)

Mã số:604000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dom 
Địa chỉ:Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846091)

Mã số:603920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Krêl 
Địa chỉ:Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846308)

Mã số:603940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Din 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tâm 2, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846064)

Mã số:604060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Nan 
Địa chỉ:Thôn Làng Nú, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846445)

Mã số:603980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Kla 
Địa chỉ:Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846377)

Mã số:603960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dơk 
Địa chỉ:Làng Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846470)

Mã số:604050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Pnôn 
Địa chỉ:Làng Bò, Xã Ia Pnôn, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846344)

Mã số:604020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Lang 
Địa chỉ:Làng Le 1, Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846185)

Mã số:604030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Kriêng 
Địa chỉ:Làng Ấp, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846033)