HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-IA GRAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-IA GRAI

Mã số:603400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Grai 
Địa chỉ:Sô´275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai (ÐT: 02693844327)

Mã số:603510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chư Nghé 
Địa chỉ:Làng Tung Breng, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai (ÐT: 02693840701)

Mã số:603450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Yok 
Địa chỉ:Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai (ÐT: 841112)

Mã số:603451 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Sao 
Địa chỉ:Làng Ó, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai (ÐT: 841259)

Mã số:603480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hrung 
Địa chỉ:Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai (ÐT: 844650)

Mã số:603600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Pếch 
Địa chỉ:Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai (ÐT: 844645)

Mã số:603580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Chĩa 
Địa chỉ:Làng Beng, Xã Ia Chĩa, Huyện Ia Grai (ÐT: 844808)

Mã số:603511 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Krái 
Địa chỉ:Làng Doch Krúe, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840747)

Mã số:603531 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Tô 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai (ÐT: 844561)

Mã số:603430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dêr 
Địa chỉ:Làng Blang 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai (ÐT: 871821)

Mã số:603561 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia O 
Địa chỉ:Làng O, Xã Ia O, Huyện Ia Grai (ÐT: 840112)

Mã số:603621 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Khai 
Địa chỉ:Làng Dyang Blo, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840637)

Mã số:603560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sê San 4 
Địa chỉ:Làng Tăng, Xã Ia O, Huyện Ia Grai (ÐT: 840001)

Mã số:603647 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Grăng 
Địa chỉ:Làng Mèo, Xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai (ÐT: 863965)

Mã số:603671 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ia Bă 
Địa chỉ:Thôn Phù Tiên, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai (ÐT: )

Mã số:603693 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ia Yok 
Địa chỉ:Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai (ÐT: )