HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-IA PA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-IA PA

Mã số:606600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Pa 
Địa chỉ:Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 02693655005)

Mã số:606710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn 
Địa chỉ:Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655307)

Mã số:606670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Broái 
Địa chỉ:Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa (ÐT: 652508)

Mã số:606660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Tul 
Địa chỉ:Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881048)

Mã số:606690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Trok 
Địa chỉ:Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa (ÐT: 3656134)

Mã số:606680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Kdăm 
Địa chỉ:Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K'Đăm, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881050)

Mã số:606730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Mố 
Địa chỉ:Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881049)

Mã số:606640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Tân 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655175)

Mã số:606620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Răng 
Địa chỉ:Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa (ÐT: 857754)

Mã số:606601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pờ Tó 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa (ÐT: 857782)

Mã số:606615 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Pờ Tó 
Địa chỉ:Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa (ÐT: )