HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-K'BANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-K'BANG

Mã số:602680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lang 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K'Bang (ÐT: 838055)

Mã số:602630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đông, Huyện K'Bang (ÐT: 834339)

Mã số:602840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa An 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K'Bang (ÐT: 834301)

Mã số:602700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Rong 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K'Bang (ÐT: 838226)

Mã số:602850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tơ Tung 
Địa chỉ:Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K'Bang (ÐT: 838120)

Mã số:602890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng 
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K'Bang (ÐT: 838141)

Mã số:602910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Bờ La 
Địa chỉ:Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K'Bang (ÐT: 838221)

Mã số:602820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Hlơ 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K'Bang (ÐT: 834940)

Mã số:602770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krong 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã KRong, Huyện K'Bang (ÐT: 838231)

Mã số:602660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơ Pai 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K'Bang (ÐT: 838056)

Mã số:602810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Pne 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K'Bang (ÐT: 099459001)

Mã số:602740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lơ Ku 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K'Bang (ÐT: 580090)

Mã số:602934 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar 
Địa chỉ:Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K'Bang (ÐT: )