HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO

Mã số:605700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kông Chro 
Địa chỉ:Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro (ÐT: 02693835343)

Mã số:605790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Yang 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro (ÐT: 835428)

Mã số:605850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Trung 
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro (ÐT: 835444)

Mã số:605810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trung 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Kông Chro (ÐT: 835497)

Mã số:605870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chơ Long 
Địa chỉ:Làng Klăk, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro (ÐT: 835308)

Mã số:605720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Ma 
Địa chỉ:Làng Tnùng 2, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro (ÐT: 835616)

Mã số:605730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sró 
Địa chỉ:Làng Quel, Xã SRó, Huyện Kông Chro (ÐT: 838216)

Mã số:605890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Nam 
Địa chỉ:Làng Rơng, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro (ÐT: 838212)

Mã số:605830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Krey 
Địa chỉ:Làng Sơ Rơn, Xã Chư Krey, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Tờ Pang 
Địa chỉ:Làng Brăng, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Sông 
Địa chỉ:Làng Kchăng, Xã Đắk Song, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605924 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đak Pling 
Địa chỉ:Làng Mèo Lớn, Xã Đak Pling, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605947 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Pơ Pho 
Địa chỉ:Làng Xúc Rờn S, Xã Đắk Pơ Pho, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605937 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Kơ Ning 
Địa chỉ:Làng Nhang Lớn, Xã Đắk Cơ Ninh, Huyện Kông Chro (ÐT: )