HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-MANG YANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-MANG YANG

Mã số:602100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mang Yang 
Địa chỉ:Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang (ÐT: 02693839001)

Mã số:602240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Thụp 
Địa chỉ:Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang (ÐT: 3895506)

Mã số:602170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX A Yun 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang (ÐT: 3795001)

Mã số:602141 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hra 
Địa chỉ:Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang (ÐT: 3895868)

Mã số:602130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Yă 
Địa chỉ:Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang (ÐT: 3839777)

Mã số:602200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Djrăng 
Địa chỉ:Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3739076)

Mã số:602220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lơ Pang 
Địa chỉ:Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505686)

Mã số:602260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đê Ar 
Địa chỉ:Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505683)

Mã số:602300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Chiêng 
Địa chỉ:Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505685)

Mã số:602280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Trôi 
Địa chỉ:Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505684)

Mã số:602355 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ya Trung 
Địa chỉ:Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang (ÐT: )

Mã số:602210 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng 
Địa chỉ:Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang (ÐT: )

Mã số:602356 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley 
Địa chỉ:Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang (ÐT: )