HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-PHÚ THIỆN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-PHÚ THIỆN

Mã số:606900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Thiện 
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện (ÐT: 02693882345)

Mã số:605380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư A Thai 
Địa chỉ:Thôn Chí Linh, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855594)

Mã số:605540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Ke 
Địa chỉ:Thôn Lê Tăng B, Xã Ia AKe, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855386)

Mã số:605420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Piar 
Địa chỉ:Thôn Thanh Trang, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855306)

Mã số:605440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hiao 
Địa chỉ:Thôn Tân Phú A, Xã Ia Hiao, Huyện Phú Thiện (ÐT: 657053)

Mã số:605400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Sol 
Địa chỉ:Thôn A Dứt, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855664)

Mã số:605370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Yeng 
Địa chỉ:Thôn Kte Lớn A, Xã Ia Yeng, Huyện Phú Thiện (ÐT: 852873)

Mã số:605570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Peng 
Địa chỉ:Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện (ÐT: 657421)