HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC MÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC MÊ

Mã số:311200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Mê 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841191)

Mã số:311310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Ngọc 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841194)

Mã số:311260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Sơn 
Địa chỉ:Thôn Kho Lá, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê (ÐT: 843001)

Mã số:311201 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phú 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841405)

Mã số:311380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đường Âm 
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê (ÐT: 099619022)

Mã số:311320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Định 
Địa chỉ:Thôn Nà Trang, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841267)

Mã số:311290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Nông 
Địa chỉ:Thôn Hạ Sơn 1, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841641)

Mã số:311220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phong 
Địa chỉ:Thôn Nà Vuồng, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841308)

Mã số:311340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nam 
Địa chỉ:Thôn Bản Tính, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841307)

Mã số:311250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáp Trung 
Địa chỉ:Thôn Khâu Nhò, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841309)

Mã số:311364 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Cường 
Địa chỉ:Thôn Bản Nghè, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841305)

Mã số:311424 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phiêng Luông 
Địa chỉ:Thôn Cụm Nhùng, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841303)

Mã số:311408 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đường Hồng 
Địa chỉ:Thôn Bản Đúng, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê (ÐT: 841306)

Mã số:311375 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Tân 
Địa chỉ:Thôn Tả Luông, Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê (ÐT: )