HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC QUANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC QUANG

Mã số:314880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Hành 
Địa chỉ:Thôn Trang, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang (ÐT: 818002)

Mã số:315091 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Yên 
Địa chỉ:Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang (ÐT: 890010)

Mã số:314801 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Quang 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang (ÐT: 821643)

Mã số:314800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Quang 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang (ÐT: 821123. 3822700)

Mã số:314870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Ngọc 
Địa chỉ:Thôn Nặm Mái, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang (ÐT: 818146)

Mã số:314810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Minh 
Địa chỉ:Thôn Bế Thiều, Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang (ÐT: 821724)

Mã số:315080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phúc 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang (ÐT: 890035)

Mã số:314970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành 
Địa chỉ:Thôn Cưởm, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang (ÐT: 827248)

Mã số:314890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Sản 
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Hữu Sản, Huyện Bắc Quang (ÐT: 823035)

Mã số:314830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vô Điếm 
Địa chỉ:Thôn Thia, Xã Vô Điếm, Huyện Bắc Quang (ÐT: 823034)

Mã số:314850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Nà Ôm, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang (ÐT: 818009)

Mã số:314990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Thôn Khá Trung, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Quang (ÐT: 827570)

Mã số:315060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo 
Địa chỉ:Thôn Ba Luồng, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang (ÐT: 824353)

Mã số:315000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hồng 
Địa chỉ:Thôn Hồng quân, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang (ÐT: 823183)

Mã số:314910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Bình 
Địa chỉ:Thôn Bản Bun, Xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang (ÐT: 823503)

Mã số:315040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Kiều 
Địa chỉ:Thôn Cáo, Xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang (ÐT: 824377)

Mã số:314960 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Quang 
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang (ÐT: 827147)

Mã số:315050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tuy 
Địa chỉ:Thôn Bình Long, Thị Trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang (ÐT: 824266)

Mã số:315090 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Yên 
Địa chỉ:Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang (ÐT: 890036)

Mã số:315010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hùng An 
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang (ÐT: 892802)

Mã số:315011 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng An 
Địa chỉ:Thôn Tân Hùng, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang (ÐT: 822155)

Mã số:315030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Xuân 
Địa chỉ:Thôn Xuân Mới, Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang (ÐT: 099619005)

Mã số:314930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm 
Địa chỉ:Thôn Bản Buốt, Xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang (ÐT: 823510)

Mã số:314920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tiến 
Địa chỉ:Thôn Đông Thành, Xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang (ÐT: 099619007)

Mã số:314961 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quang 
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang (ÐT: 827609)

Mã số:315857 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thành 
Địa chỉ:Thôn Đông Thành, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang (ÐT: 824053)

Mã số:314955 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Vinh 
Địa chỉ:Thôn Bảo Thắng, Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang (ÐT: )