HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-ĐỒNG VĂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-ĐỒNG VĂN

Mã số:312950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Phìn 
Địa chỉ:Thôn Tráng Trà Phìn, Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn (ÐT: 871212)

Mã số:312640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Cú 
Địa chỉ:Thôn Thèn Ván, Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn (ÐT: 099419002)

Mã số:312790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủng Là 
Địa chỉ:Thôn Sủng Là Dưới, Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn (ÐT: 859585)

Mã số:312830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phó Cáo 
Địa chỉ:Thôn Lán Xì A, Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn (ÐT: 859584)

Mã số:312810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phó Bảng 
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn (ÐT: 859502)

Mã số:312600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đồng Văn 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn (ÐT: 856130)

Mã số:312910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hố Quáng Phìn 
Địa chỉ:Thôn Chín Chua Ván, Xã Hồ Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn (ÐT: 859568)

Mã số:312660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ma Lé 
Địa chỉ:Thôn Bản Thùng, Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn (ÐT: 856246)

Mã số:312820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phố Là 
Địa chỉ:Thôn Chúng Trải, Xã Phố Là, Huyện Đồng Văn (ÐT: 859504)

Mã số:312770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xà Phìn 
Địa chỉ:Thôn Há Hơ, Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn (ÐT: 856238)

Mã số:312982 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủng Trái 
Địa chỉ:Thôn Há Súa, Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn (ÐT: )

Mã số:312943 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vần Chải 
Địa chỉ:Thôn Đăng Vai, Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn (ÐT: 859576)

Mã số:312695 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Táo 
Địa chỉ:Thôn Cá Ha, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn (ÐT: )

Mã số:312869 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sính Lủng 
Địa chỉ:Thôn Cá Ha, Xã Sính Lủng, Huyện Đồng Văn (ÐT: 099619017)

Mã số:312896 
Bưu cục:Điểm BĐVHX SẢNG TỦNG 
Địa chỉ:Thôn Chứ Lủng, Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn (ÐT: )

Mã số:312906 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Cá Lủng, Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn (ÐT: )

Mã số:312739 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Dình Lủng, Xã Tả Phìn, Huyện Đồng Văn (ÐT: )

Mã số:312720 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Giàng Sì Tủng, Xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn (ÐT: )

Mã số:312764 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Tả Lủng, Xã Tả Lủng, Huyện Đồng Văn (ÐT: )