HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-HOÀNG SU PHÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-HOÀNG SU PHÌ

Mã số:314140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Dịch 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831220)

Mã số:314210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Nguyên 
Địa chỉ:Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831249)

Mã số:314230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Ty 
Địa chỉ:Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831029)

Mã số:314170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồ Thầu 
Địa chỉ:Thôn Quang Vinh, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831030)

Mã số:313980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiến Phố 
Địa chỉ:Thôn Chiến Phố Hạ, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831290)

Mã số:313900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hoàng Su Phì 
Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831878)

Mã số:314198 
Bưu cục:Điểm BĐVHX NAM SƠN 
Địa chỉ:Thôn Seo Phìn, Xã Nam Sơn, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 835019)

Mã số:314108 
Bưu cục:Điểm BĐVHX NGÀM ĐĂNG VÀI 
Địa chỉ:Thôn Cáo Sán, Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831660)

Mã số:314272 
Bưu cục:Điểm BĐVHX TÂN TIẾN 
Địa chỉ:Thôn Bản Chẽ 1, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831640)

Mã số:314259 
Bưu cục:Điểm BĐVHX NẬM KHOÀ 
Địa chỉ:Thôn Hùng An, Xã Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 099419007)

Mã số:314164 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Péo 
Địa chỉ:Thôn Kết Thành, Xã Bản Péo, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831660)

Mã số:313962 
Bưu cục:Điểm BĐVHX PỐ Lồ 
Địa chỉ:Thôn Pố Lồ, Xã Pố Lỗ, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831690)

Mã số:313928 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Túng Sán 
Địa chỉ:Thôn Hợp Nhất, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831614)

Mã số:314090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX BẢN LUỐC 
Địa chỉ:Thôn Bản Lốc, Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314024 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314125 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Cốc Nắm, Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:313938 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Thinh Na, Xã Đản Ván, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314056 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Coóc Mui, Xã Pờ Li Ngài, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314069 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Cốc Cộc, Xã Sản Sà Hồ, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314135 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Trà Hồ, Xã Tả Sử Choóng, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:313994 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Giáp Trung, Xã Thàng Tín, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:313974 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Cái Phìn, Xã Thèn Chu Phìn, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314008 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Phủng Cá, Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314047 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Thiềng Rầy, Xã Nàng Đôn, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )

Mã số:314035 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Bản Cậy, Xã Tụ Nhân, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: )