HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-MÈO VẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-MÈO VẠC

Mã số:312100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mèo Vạc 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871125)

Mã số:312130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Vĩ 
Địa chỉ:Thôn Lùng Lình A, Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419001)

Mã số:312260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pải Lủng 
Địa chỉ:Thôn Pải Lủng, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 856393)

Mã số:312390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cán Chu Phìn 
Địa chỉ:Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871499)

Mã số:312310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủng Trà 
Địa chỉ:Thôn Sủng Trà, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871258)

Mã số:312340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Chinh 
Địa chỉ:Thôn Sủng Lù, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giàng Chu Phìn 
Địa chỉ:Thôn Tía Chí Đó, Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871208)

Mã số:312424 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khâu Vai 
Địa chỉ:Thôn Trà Lủng 1, Xã Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419004)

Mã số:312199 
Bưu cục:Điểm BĐVHX XÍN CÁI 
Địa chỉ:Thôn Bờ Sông, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 856543)

Mã số:312387 
Bưu cục:Điểm BĐVHX TÁT NGÀ 
Địa chỉ:Thôn Tát Ngà, Xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419006)

Mã số:312502 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Pù 
Địa chỉ:Thôn Phố Hía, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 871599)

Mã số:312256 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pả Vi 
Địa chỉ:Thôn Pả Vi Thượng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312404 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Ban 
Địa chỉ:Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc (ÐT: 099419005)

Mã số:312477 
Bưu cục:Điểm BĐVHX NIÊM SƠN 
Địa chỉ:Thôn Niên Đồng, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312335 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Sủng Quáng, Xã Sủng Máng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312307 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Há Đế A, Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )

Mã số:312235 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Xà Phìn, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc (ÐT: )