HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUẢN BẠ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUẢN BẠ

Mã số:313210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Vài 
Địa chỉ:Thôn Lao Chải, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846275)

Mã số:313230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quyết Tiến 
Địa chỉ:Thôn Hoàng Lan, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846276)

Mã số:313130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vân 
Địa chỉ:Thôn Mã Hồng, Xã Thanh Vân, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846154)

Mã số:313310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hà 
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Đông Hà, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846206)

Mã số:313280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lùng Tám 
Địa chỉ:Thôn Lùng Tám Thấp, Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846480)

Mã số:310100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cán Tỷ 
Địa chỉ:Thôn Đầu Cầu I, Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846515)

Mã số:313260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quản Bạ 
Địa chỉ:Thôn Nà Vìn, Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846527)

Mã số:313100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quản Bạ 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846124)

Mã số:313290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tả Ván 
Địa chỉ:Thôn Lò Suối Tủng, Xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846203)

Mã số:313190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Mã Pờ 
Địa chỉ:Thôn Chí Sang, Xã Cao Mã Pờ, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846204)

Mã số:313170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận 
Địa chỉ:Thôn Na Cho Cai, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846202)

Mã số:313150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bát Đại Sơn 
Địa chỉ:Thôn Sán Hồ Trố, Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ (ÐT: 852140)

Mã số:313320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái An 
Địa chỉ:Thôn Lổ Thàng 1, Xã Thái An, Huyện Quản Bạ (ÐT: 846412)