HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUANG BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUANG BÌNH

Mã số:315200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quang Bình 
Địa chỉ:Thôn Luổng, Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình (ÐT: 820094)

Mã số:315409 
Bưu cục:Điểm BĐVHX XUÂN MINH 
Địa chỉ:Thôn Minh Sơn, Xã Xuân Minh, Huyện Quang Bình (ÐT: 833586)

Mã số:315380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nam 
Địa chỉ:Thôn Nà Chõ, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình (ÐT: 820176)

Mã số:315440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trịnh 
Địa chỉ:Thôn Thằm, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình (ÐT: 823273)

Mã số:315310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thành 
Địa chỉ:Thôn Yên Thượng, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình (ÐT: 823319)

Mã số:315304 
Bưu cục:Điểm BĐVHX BẢN RỊA 
Địa chỉ:Thôn Bản Thín, Xã Bản Rịa, Huyện Quang Bình (ÐT: 820272)

Mã số:315260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Lang 
Địa chỉ:Thôn Thôn Hạ, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình (ÐT: 821725)

Mã số:315340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hà 
Địa chỉ:Thôn Xuân Hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình (ÐT: 823182)

Mã số:315330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Sơn 
Địa chỉ:Thôn Sơn Nam, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình (ÐT: 823508)

Mã số:315280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Giang 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình (ÐT: 890068)

Mã số:315230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Khương 
Địa chỉ:Thôn Thâm Mang, Xã Nà Khương, Huyện Quang Bình (ÐT: 099619010)

Mã số:315201 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Yên 
Địa chỉ:Thôn Yên Ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình (ÐT: 890057)

Mã số:315420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩ Thượng 
Địa chỉ:Thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình (ÐT: 890056)

Mã số:315224 
Bưu cục:Điểm BĐVHX TIÊN NGUYÊN 
Địa chỉ:Thôn Tấn Tiến, Xã Tiến Nguyên, Huyện Quang Bình (ÐT: 099619023-024)

Mã số:315257 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bắc 
Địa chỉ:Thôn Mỹ Bắc, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình (ÐT: 896002)