HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-VỊ XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-VỊ XUYÊN

Mã số:313580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Bồ 
Địa chỉ:Thôn Thác Hồng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 819016)

Mã số:313400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vị Xuyên 
Địa chỉ:Tổ 2, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 826265. 3825959)

Mã số:313710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành 
Địa chỉ:Thôn Chung, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 828186)

Mã số:313470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạo Đức 
Địa chỉ:Thôn Làng Nùng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 829009)

Mã số:313701 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Lâm 
Địa chỉ:Thôn Trang, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 828200)

Mã số:313440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Linh Hồ 
Địa chỉ:Thôn Bản Lự̉a, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 826797)

Mã số:313410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Linh 
Địa chỉ:Thôn Khuổi Vài, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 826798)

Mã số:313530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Bá 
Địa chỉ:Thôn Khuôn Làng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 819041)

Mã số:313540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hòa 
Địa chỉ:Thôn Mịch A, Xã Thuận Hòa, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 819026)

Mã số:313670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Ngần 
Địa chỉ:Thôn Bản Chang, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 828283)

Mã số:313680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Sơn 
Địa chỉ:Thôn Khuổi Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 819011)

Mã số:313730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Ngọc 
Địa chỉ:Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 830006)

Mã số:313430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Minh 
Địa chỉ:Thôn Khuôn Pạc, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 819001)

Mã số:313700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Việt Lâm 
Địa chỉ:Thôn Vạt, Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 828104)

Mã số:313610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Thủy 
Địa chỉ:Thôn Lùng Đóc, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 882103)

Mã số:313560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân 
Địa chỉ:Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 846424)

Mã số:313525 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Quang 
Địa chỉ:Thôn Lùng Càng, Xã Phong Quang, Huyện Vị Xuyên (ÐT: )

Mã số:313643 
Bưu cục:Điểm BĐVHX XÍN CHẢI 
Địa chỉ:Thôn Tả Ván, Xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên (ÐT: )

Mã số:313741 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Thạch 
Địa chỉ:Khu Xã, Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 3888318)

Mã số:313740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Linh 
Địa chỉ:Khu Xã, Xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 3862480)

Mã số:313742 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Linh 
Địa chỉ:Thôn Nà Ác, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên (ÐT: 3888317)

Mã số:313657 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Lùng Chủ Phùng, Xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên (ÐT: )

Mã số:313608 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Sửu, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên (ÐT: )

Mã số:313634 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Nặm Lam, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên (ÐT: )