HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-XÍN MẦN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-XÍN MẦN

Mã số:314510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Díu 
Địa chỉ:Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần (ÐT: 836190)

Mã số:314400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xín Mần 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần (ÐT: 836266. 3837699)

Mã số:314680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Trì 
Địa chỉ:Thôn Nà Trì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần (ÐT: 820902)

Mã số:314540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xín Mần Xã 
Địa chỉ:Thôn Xín Mần, Xã Xín Mần, Huyện Xín Mần (ÐT: 836265)

Mã số:314670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Nguyên 
Địa chỉ:Thôn Trung Thành, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần (ÐT: 820900)

Mã số:314480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngán Chiên 
Địa chỉ:Thôn Ta Thượng, Xã Ngán Chiên, Huyện Xín Mần (ÐT: 836482)

Mã số:314600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nàn Ma 
Địa chỉ:Thôn Nàn Ma, Xã Nàn Mạ, Huyện Xín Mần (ÐT: 836400)

Mã số:314610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Ngò 
Địa chỉ:Thôn Đán Khao, Xã Bản Ngò, Huyện Xín Mần (ÐT: 836066)

Mã số:314468 
Bưu cục:Điểm BĐVHX THU TÀ 
Địa chỉ:Thôn Pạc Thay, Xã Thu Tà, Huyện Xín Mần (ÐT: 836560)

Mã số:314580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX CHÍ CÀ 
Địa chỉ:Thôn Xóm Mới, Xã Chí Cà, Huyện Xín Mần (ÐT: 836561)

Mã số:314431 
Bưu cục:Điểm BĐVHX TẢ NHÌU 
Địa chỉ:Thôn Lủng Mở, Xã Tả Nhìu, Huyện Xín Mần (ÐT: 836562)

Mã số:314449 
Bưu cục:Điểm BĐVHX CỐC RẾ 
Địa chỉ:Thôn Sang Lẩm, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần (ÐT: 836241)

Mã số:314706 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khuôn Lùng 
Địa chỉ:Thôn Nà Ràng, Xã Khuôn Lùng, Huyện Xín Mần (ÐT: 820904)

Mã số:314561 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thèn Phàng 
Địa chỉ:Thôn Pô Cổ, Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần (ÐT: 836263)

Mã số:314506 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Cốc Pú, Xã Trung Thịnh, Huyện Xín Mần (ÐT: 836701)

Mã số:314538 
Bưu cục:Điểm BĐVHX NÀN XỈN 
Địa chỉ:Thôn Ma Dì Vảng, Xã Nàn Xỉn, Huyện Xín Mần (ÐT: )

Mã số:314643 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Chế Là, Huyện Xín Mần (ÐT: )

Mã số:314596 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 
Địa chỉ:Thôn Thèn Ván, Xã Pà Vầy Sủ, Huyện Xín Mần (ÐT: )