HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-YÊN MINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-YÊN MINH

Mã số:311500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Minh 
Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh (ÐT: 852006)

Mã số:311750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mậu Duệ 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh (ÐT: 852089)

Mã số:311820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Hồ 
Địa chỉ:Thôn Lũng Hồ 1, Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh (ÐT: 852183)

Mã số:311690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Đích 
Địa chỉ:Đội 1b Cháng Lệ, Xã Bạch Đích, Huyện Yên Minh (ÐT: 852183)

Mã số:311920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Du Già 
Địa chỉ:Thôn Cốc Pảng, Xã Du Già, Huyện Yên Minh (ÐT: 099419011)

Mã số:311670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Khê 
Địa chỉ:Thôn Bản Rào, Xã Na Khê, Huyện Yên Minh (ÐT: 852125)

Mã số:311860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Long 
Địa chỉ:Thôn Nà Nghè, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Minh (ÐT: 852006)

Mã số:311720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Minh 
Địa chỉ:Thôn Bó Mới, Xã Đồng Minh, Huyện Yên Minh (ÐT: 852302)

Mã số:311640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lao Và Chải 
Địa chỉ:Thôn Sủng Là, Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh (ÐT: 850036)

Mã số:311550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sủng Thài 
Địa chỉ:Thôn Sủng Thài A, Xã Sủng Thài, Huyện Yên Minh (ÐT: 850046)

Mã số:311633 
Bưu cục:Điểm BĐVHX PHÚ LŨNG 
Địa chỉ:Thôn Xóm B1, Xã Phú Lũng, Huyện Yên Minh (ÐT: 852134)

Mã số:311589 
Bưu cục:Điểm BĐVHX SỦNG TRÁNG 
Địa chỉ:Thôn Sủng Chớ, Xã Sủng Tráng, Huyện Yên Minh (ÐT: )

Mã số:311543 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Vinh 
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh (ÐT: )

Mã số:311794 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mậu Long 
Địa chỉ:Thôn Nà Tườm, Xã Mậu Long, Huyện Yên Minh (ÐT: 850001)

Mã số:311812 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngam La 
Địa chỉ:Thôn Phiêng Chom, Xã Ngam La, Huyện Yên Minh (ÐT: 850011)

Mã số:311910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX ĐƯỜNG THƯỢNG 
Địa chỉ:Thôn Xín Chải 1, Xã Đường Thượng, Huyện Yên Minh (ÐT: )

Mã số:311950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX DU TIẾN 
Địa chỉ:Thôn Khau Vạc, Xã Du Tiến, Huyện Yên Minh (ÐT: )

Mã số:311608 
Bưu cục:Điểm BĐVHX THẮNG MỐ 
Địa chỉ:Thôn Khán Trồ, Xã Thắng Mố, Huyện Yên Minh (ÐT: )