HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-BÌNH LỤC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-BÌNH LỤC

Mã số:403800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Lục 
Địa chỉ:Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263860029)

Mã số:404220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Lão 
Địa chỉ:Thôn Đô Hai, Xã An Lão, Huyện Bình Lục (ÐT: 92263868604)

Mã số:403890 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Chủ 
Địa chỉ:Đội 11, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263723101)

Mã số:404200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Giằm 
Địa chỉ:Thôn Tiêu Hạ, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263868602)

Mã số:404040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sông 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263870603)

Mã số:403840 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Nội 
Địa chỉ:Thôn Đội, Xã An Nội, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263865107)

Mã số:404120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Lương 
Địa chỉ:Thôn Duy Dương, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861614)

Mã số:403841 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nội 
Địa chỉ:Thôn Trại Cầu, Xã An Nội, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263865209)

Mã số:403880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263725320)

Mã số:404100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Đổ 
Địa chỉ:Thôn Nguyễn, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263868715)

Mã số:403820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861707)

Mã số:403990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nghĩa 
Địa chỉ:Xóm 3 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa , Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861702)

Mã số:403860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồ Đề 
Địa chỉ:Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263724321)

Mã số:403830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bối Cầu 
Địa chỉ:Thôn Bối Cầu, Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263865408)

Mã số:403940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồn Xá 
Địa chỉ:Xóm Ảm, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861705)

Mã số:403960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Du 
Địa chỉ:Thôn Đình Chợ, Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861706)

Mã số:403920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Công 
Địa chỉ:Thôn Đòng, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263865210)

Mã số:404180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX La Sơn 
Địa chỉ:Thôn Ông Câu, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263868714)

Mã số:404090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thọ 
Địa chỉ:Thôn An Dương, Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861700)

Mã số:404041 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tràng An 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Tràng An, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263861703)

Mã số:404140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Bản 
Địa chỉ:Xóm Liễm, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263865213)

Mã số:404221 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lão 
Địa chỉ:Thôn Bói Thủy, Xã An Lão, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263868709)

Mã số:403891 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Lũ 
Địa chỉ:Xóm Trung Thượng, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục (ÐT: 02263723319)
← Bài trước Bài sau →