HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-DUY TIÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-DUY TIÊN

Mã số:402300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Duy Tiên 
Địa chỉ:Khu phố Thịnh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830580)

Mã số:402380 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Châu Giang 
Địa chỉ:Thôn Du My, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830275)

Mã số:402340 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Chuyên Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Điện Biên, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830635)

Mã số:402510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Điệp Sơn 
Địa chỉ:Thôn Điệp Sơn, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263838734)

Mã số:402440 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Văn 
Địa chỉ:Khu phố Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263835005)

Mã số:402430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Thượng 
Địa chỉ:Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên (ÐT: 0226830069)

Mã số:402381 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Giang 
Địa chỉ:Thôn Đông Ngoại, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830023)

Mã số:402600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Sơn 
Địa chỉ:Thôn Lê Xá, Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263838234)

Mã số:402341 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chuyên Ngoại 
Địa chỉ:Thôn Lỗ Hà, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830059)

Mã số:402570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đọi Sơn 
Địa chỉ:Thôn Đọi Nhì, Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263838254)

Mã số:402470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Hải 
Địa chỉ:Thôn Tứ, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263835050)

Mã số:402301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Mạc 
Địa chỉ:Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830062)

Mã số:402360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mộc Nam 
Địa chỉ:Thôn Nha Xá, Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263833060)

Mã số:402490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Nội 
Địa chỉ:Thôn Nguyễn, Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830074)

Mã số:402610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Phong 
Địa chỉ:Thôn An Mông 1, Xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263383258)

Mã số:402320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trác Văn 
Địa chỉ:Thôn Lệ Thủy, Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830030)

Mã số:402410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bắc 
Địa chỉ:Thôn Chợ Lương, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263830061)

Mã số:402511 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nam 
Địa chỉ:Thôn Thận Trại, Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263838238)

Mã số:402370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mộc Bắc 
Địa chỉ:Thôn Hoàn Dương, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263833051)

Mã số:402530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Ngoại 
Địa chỉ:Thôn Minh, Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263838272)

Mã số:402450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Minh 
Địa chỉ:Thôn Ninh Não, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên (ÐT: 02263835049)