HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-KIM BẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-KIM BẢNG

Mã số:402700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Bảng 
Địa chỉ:Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820241)

Mã số:403060 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Sao 
Địa chỉ:Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263531604)

Mã số:402880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Hồ 
Địa chỉ:Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263824602)

Mã số:402900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Ú́y 
Địa chỉ:Thôn Phù Lưu, Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263824269)

Mã số:402820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhật Tân 
Địa chỉ:Xóm 15, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263826606)

Mã số:402830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhật Tựu 
Địa chỉ:Thôn Nhật Tựu, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263826608)

Mã số:402990 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Thụy Sơn, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263824870)

Mã số:403100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn 
Địa chỉ:Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820603)

Mã số:403061 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Sao 
Địa chỉ:Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263531376)

Mã số:402860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Cương 
Địa chỉ:Thôn Thịnh Đại, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263826022)

Mã số:402790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Hóa 
Địa chỉ:Thôn Phương Xá, Xã Đồng Hoá, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820868)

Mã số:402770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Tây 
Địa chỉ:Thôn Thọ Lão, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263826021)

Mã số:403020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khả Phong 
Địa chỉ:Thôn Khả Phong, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263530881)

Mã số:402881 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Hồ 
Địa chỉ:Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263824879)

Mã số:403080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Sơn 
Địa chỉ:Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820874)

Mã số:402920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn 
Địa chỉ:Thôn Mã Lão, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820882)

Mã số:402831 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhật Tựu 
Địa chỉ:Thôn Văn Bối, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263826023)

Mã số:402991 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn 
Địa chỉ:Thôn Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263824609)

Mã số:403040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thi Sơn 
Địa chỉ:Thôn Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820875)

Mã số:402940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thụy Lôi 
Địa chỉ:Thôn Gốm, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263820877)

Mã số:402960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tượng Lĩnh 
Địa chỉ:Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng (ÐT: 02263824297)

Mã số:402750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Xá 
Địa chỉ:Thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng (ÐT: 0223517012)