HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-LÝ NHÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-LÝ NHÂN

Mã số:401500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lý Nhân 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạọ, Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263870096)

Mã số:401560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Không 
Địa chỉ:Thôn Văn An, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879695)

Mã số:401610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chân Lý 
Địa chỉ:Thôn Chẹm Khê, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 648548)

Mã số:402000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Chanh 
Địa chỉ:Thôn Chanh, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876757)

Mã số:401750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chính Lý 
Địa chỉ:Thôn Chính Lý, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263874696)

Mã số:402070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhân Tiến 
Địa chỉ:Thôn Trung Kỳ, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876753)

Mã số:401561 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Lý 
Địa chỉ:Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879736)

Mã số:401660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạo Lý 
Địa chỉ:Thôn Thọ Chương, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879738)

Mã số:401530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lý 
Địa chỉ:Thôn Nội, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871748)

Mã số:401810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Lý 
Địa chỉ:Thôn Chỉ Trụ, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871746)

Mã số:402080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hậu 
Địa chỉ:Thôn Đại Hoàng, Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263875913)

Mã số:401680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyên Lý 
Địa chỉ:Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263874747)

Mã số:401590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Đạo 
Địa chỉ:Thôn Khu Hoàng, Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879735)

Mã số:401980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Bình 
Địa chỉ:Xóm 12+13, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263630745)

Mã số:401950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Chính 
Địa chỉ:Thôn Thượng Vĩ, Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871742)

Mã số:401850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Hưng 
Địa chỉ:Thôn Mai Hoành, Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263879734)

Mã số:401910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Khang 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871741)

Mã số:401960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn Đông Quan, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân (ÐT: 022263628744)

Mã số:401870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Bàng Lam, Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân (ÐT: 876927)

Mã số:402040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Phúc 
Địa chỉ:Thôn Lý Nhân, Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876912)

Mã số:401790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lý 
Địa chỉ:Thôn Quan Hạ, Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871740)

Mã số:402020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Khê 
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263876914)

Mã số:401520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lý 
Địa chỉ:Thôn Mai Xá, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871969)

Mã số:401720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Công Lý 
Địa chỉ:Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263871970)

Mã số:401611 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chân Lý 
Địa chỉ:Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263648119)

Mã số:401751 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Lý 
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân (ÐT: 02263874033)