HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-THANH LIÊM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NAM-THANH LIÊM

Mã số:403300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Liêm 
Địa chỉ:Khu Cầu Gừng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263880286)

Mã số:403340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Nga 
Địa chỉ:Thôn Nga Bắc, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263887145)

Mã số:403670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đoan Vĩ 
Địa chỉ:Thôn Đoan Vỹ 1, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263888075)

Mã số:403490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiện Khê 
Địa chỉ:Thôn Kiện Khê, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263880227)

Mã số:403500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX La Mát 
Địa chỉ:Thôn La Mát, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263858314)

Mã số:403650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Cà 
Địa chỉ:Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263888074)

Mã số:403400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Động 
Địa chỉ:Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263884317)

Mã số:403610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Sơn 
Địa chỉ:Thôn Sọng Thượng, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263887704)

Mã số:403320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Túc 
Địa chỉ:Thôn Vỹ Khách, Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263887706)

Mã số:403360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Phong 
Địa chỉ:Thôn Yên Thống, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263884727)

Mã số:403401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Cần 
Địa chỉ:Thôn Tam, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263884728)

Mã số:403341 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Thuận 
Địa chỉ:Thôn Quán Vải, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263887715)

Mã số:403651 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Nguyên 
Địa chỉ:Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263888112)

Mã số:403590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tâm 
Địa chỉ:Thôn Chè Châu, Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263888111)

Mã số:403451 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hà 
Địa chỉ:Thôn Dương Xá, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263881718)

Mã số:403380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình 
Địa chỉ:Thôn Lã Làng, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263887765)

Mã số:403301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lưu 
Địa chỉ:Thôn Đồi Ngang, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263887717)

Mã số:403510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Phong 
Địa chỉ:Thôn Phố Bói, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263881762)

Mã số:403530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Thủy 
Địa chỉ:Thôn Đình Hậu, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263881760)

Mã số:403640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Nghị 
Địa chỉ:Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263888125)

Mã số:403570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Tân 
Địa chỉ:Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263881746)

Mã số:403671 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Hải 
Địa chỉ:Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm (ÐT: 02263888150)
← Bài trước