HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-CHƯƠNG MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-CHƯƠNG MỸ

Mã số:156130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Phương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cổ Pháp, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867094)

Mã số:156121 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phụng Châu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 866849)

Mã số:156310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm Yên Khê, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867090)

Mã số:156470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ Hương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867092)

Mã số:156480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Điền 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867093)

Mã số:156490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Diệu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cốc Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841183)

Mã số:156350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Đồng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867460)

Mã số:156360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quảng Bị 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quảng Bị 5, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 024.33841101)

Mã số:156460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phong 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841178)

Mã số:156520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoàng Xá, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841179)

Mã số:156550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Chính 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lưu Xá, Xã Hoà Chính, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841202)

Mã số:156560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nam An 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tân Thôn, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841182)

Mã số:156530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Võ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cấp Tiến, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841201)

Mã số:156510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Vực 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841181)

Mã số:156330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tốt Động 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đầm Kênh, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867461)

Mã số:156391 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Công Am, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 711588)

Mã số:156390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ (ÐT: )

Mã số:156410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Văn 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 711321)

Mã số:156370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lương 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 711590)

Mã số:156431 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841108)

Mã số:156430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Miếu Môn 
Địa chỉ:Sô´0, Phố Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 024.33714613)

Mã số:156450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lạc 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 841180)

Mã số:156220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỷ Xuân Tiên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 720108)

Mã số:156160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phương Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Trung Tâm, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867462)

Mã số:156300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến 
Địa chỉ:Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 33711320)

Mã số:156280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Phương Tiến 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nam Hài, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 711589)

Mã số:156260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung Cao, Xã Trung Hoà, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 868986)

Mã số:156140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nghĩa 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quan Châm, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 867091)

Mã số:156200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Mai 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 024.33840200)

Mã số:156250 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 024.33812808)

Mã số:156100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chương Mỹ 
Địa chỉ:Sô´0, Phố Chợ Chúc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 024.33867101)

Mã số:156277 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 723383)

Mã số:156255 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Yên 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 811065)

Mã số:156191 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Sơn 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 723382)

Mã số:156245 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hoà, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 718857)

Mã số:156366 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Bị 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quảng Bị 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ (ÐT: 729615)
← Bài trước Bài sau →