HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-PHÚ XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-PHÚ XUYÊN

Mã số:158000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Xuyên 
Địa chỉ:Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 024.33857416)

Mã số:158260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Long 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nhị Khê, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 788370)

Mã số:158230 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Quan 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 788140)

Mã số:158280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Hoàng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 788364)

Mã số:158310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Túc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 788328)

Mã số:158220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Thắng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tạ Xá, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 784398)

Mã số:158300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Minh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 024.33788367)

Mã số:158290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Trung 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 788451)

Mã số:158370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Can 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 794029)

Mã số:158210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Lãng, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 856026)

Mã số:158360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 856810)

Mã số:158170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 856399)

Mã số:158330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Từ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chính, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 855678)

Mã số:158390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Giẽ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 024.33794871)

Mã số:158391 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Xuyên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đa Chất, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 794559)

Mã số:158030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Hạ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoà Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 780023)

Mã số:158100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Lãng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sảo Hạ, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 780024)

Mã số:158020 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Bìm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 780377)

Mã số:158120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Phong 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nam Phú, Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 857300)

Mã số:158140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Nhân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tranh Thôn, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 784682)

Mã số:158060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Triều 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm 12, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 856027)

Mã số:158040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Tân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên (ÐT: 024.33780011)

Mã số:158130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thái 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 855681)

Mã số:158150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Điểm 
Địa chỉ:Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 024.33784001)

Mã số:158240 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Dân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 795200)

Mã số:158088 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khai Thái 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lập Phương, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 855571)

Mã số:158163 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thuỵ Phú, Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 33785928)

Mã số:158016 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Tiến 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên (ÐT: 855570)

Mã số:158049 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Quy, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên (ÐT: 781123)

Mã số:158357 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →