HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-PHÚC THỌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-PHÚC THỌ

Mã số:153860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trạch Mỹ Lộc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thuần Mỹ, Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 642656)

Mã số:153810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thư Trai, Xã Phúc Hoà, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 642001)

Mã số:153800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Lộc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung Nam Lộc, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 642555)

Mã số:153850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tích Giang 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tường Phiêu, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 642554)

Mã số:153610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phụng Thượng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tây, Xã Phụng Thượng , Huyện Phúc Thọ (ÐT: 648402)

Mã số:153620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọc Tảo 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 648597)

Mã số:153630 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Hiệp 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đoài, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 024.33648597)

Mã số:153631 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Hiệp 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoà Thôn, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 649600)

Mã số:153750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thuấn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 649389)

Mã số:153730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Đa 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 648401)

Mã số:153830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Độ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phương Độ, Xã Phương Độ, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848657)

Mã số:153840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sen Chiểu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sen Chiểu, Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848557)

Mã số:153790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cựu Lục, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848658)

Mã số:153820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Nam 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848109)

Mã số:153760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Nam 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vĩnh Lộc, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848659)

Mã số:153770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Hà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bãi Đồn, Xã Vân Hà, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848905)

Mã số:153710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hát Môn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cụm Dân Cư Số 2, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 648403)

Mã số:153690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Xuyên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848556)

Mã số:153700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Cốc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Lũ ( Cụm Dân Cư Số 1 -> Số 2 ), Xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848904)

Mã số:153650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Thuận 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hiệp Lộc, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 648596)

Mã số:153660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hiệp 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hiếu Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 648400)

Mã số:153600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phúc Thọ 
Địa chỉ:Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 024.33612002)

Mã số:153626 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Tảo 
Địa chỉ:Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 646083)

Mã số:153678 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võng Xuyên 
Địa chỉ:Thôn Bảo Lộc, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 920990)

Mã số:153784 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Đình 
Địa chỉ:Thôn Cẩm Đình, Xã Cẩm Đình, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 848893)

Mã số:153827 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Phúc 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 920992)

Mã số:153606 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Gia Hoà, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ (ÐT: 640160)
← Bài trước Bài sau →