HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-QUỐC OAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-QUỐC OAI

Mã số:155700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quốc Oai 
Địa chỉ:Sô´0, Đường 21 B Thị Trấn Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai (ÐT: 024.33843979)

Mã số:155790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phượng Cách 
Địa chỉ:Sô´0, Khu 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844045)

Mã số:155770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sài Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai (ÐT: 024.33679287)

Mã số:155771 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sài Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai (ÐT: 843967)

Mã số:155930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Quang 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844123)

Mã số:155740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Quán, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai (ÐT: 843808)

Mã số:155750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Thành 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai (ÐT: 843818)

Mã số:155820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liệp Tuyết 
Địa chỉ:Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844124)

Mã số:155830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuyết Nghĩa 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đại Đồng, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844288)

Mã số:155850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cát 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai (ÐT: 676665)

Mã số:155810 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Liệp 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ngọc Phúc, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844044)

Mã số:155890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844289)

Mã số:155911 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cấn Hữu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844290)

Mã số:155910 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cấn Hữu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Thượng Khê, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai (ÐT: 024.33949109)

Mã số:155920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Yên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai (ÐT: 722193)

Mã số:155900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai (ÐT: 024.33676401)

Mã số:155870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mãn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai (ÐT: 676416)

Mã số:155760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai (ÐT: 844282)

Mã số:155970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Xuân 
Địa chỉ:Xóm Đồng Bèn, Xã Đồng Xuân, Huyện Quốc Oai (ÐT: 820043)

Mã số:155904 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Thạch 
Địa chỉ:Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai (ÐT: 676417)

Mã số:155730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa 
Địa chỉ:Thôn Thị Nội, Xã Tân Hoà, Huyện Quốc Oai (ÐT: )

Mã số:156002 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai (ÐT: )

Mã số:156012 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Thạch Thán 
Địa chỉ:Thôn Thạch Thán, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →