HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THƯỜNG TÍN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-THƯỜNG TÍN

Mã số:158820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Tự 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đinh Xá, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín (ÐT: 751006)

Mã số:158830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Điểm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín (ÐT: 751417)

Mã số:158850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Cường 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đống Tranh, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín (ÐT: 751004)

Mã số:158780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiêm Xuyên 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nghiêm Xá, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín (ÐT: 751790)

Mã số:158770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dũng Tiến 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33755101)

Mã số:158810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tía 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33751101)

Mã số:158860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng Giáp, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín (ÐT: 751005)

Mã số:158840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín (ÐT: 750739)

Mã số:158660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duyên Thái 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín (ÐT: 769516)

Mã số:158670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Gánh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thượng Đình, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33853016)

Mã số:158710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Yên Phú, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín (ÐT: 851004)

Mã số:158690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Bình 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quần Hiền, Xã Hoà Bình, Huyện Thường Tín (ÐT: 851005)

Mã số:158680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hà 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đỗ Hà, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín (ÐT: 851006)

Mã số:158700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Chiếc 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33853011)

Mã số:158760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Minh 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Lau Yên, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín (ÐT: 852117)

Mã số:158560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Bình 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín (ÐT: 851007)

Mã số:158630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Phương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bạch Liên, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín (ÐT: 851010)

Mã số:158570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Tảo 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín (ÐT: 852116)

Mã số:158620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân La 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33795101)

Mã số:158550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chương Dương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chương Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín (ÐT: 759800)

Mã số:158600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Nhiên 
Địa chỉ:Sô´0, Xóm 3, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín (ÐT: 759041)

Mã số:158640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Sở 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín (ÐT: 851517)

Mã số:158530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quất Động 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín (ÐT: 851002)

Mã số:158671 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Khê 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín (ÐT: 851013)

Mã số:158720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mai Sao, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín (ÐT: 851003)

Mã số:158590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thư Phú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thư Dương, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín (ÐT: 851009)

Mã số:158500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thường Tín 
Địa chỉ:Sô´0, Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33853013)

Mã số:158748 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín (ÐT: 762101)

Mã số:158880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thường Tín 
Địa chỉ:Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín (ÐT: 024.33755666)

Mã số:158627 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Hồng Vân 
Địa chỉ:Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158519 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Hà Hồi 
Địa chỉ:Thôn Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158804 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Thắng Lợi 
Địa chỉ:Thôn Phương Cù, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158705 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Hiền Giang 
Địa chỉ:Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín (ÐT: )

Mã số:158775 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập xã Dũng Tiến 
Địa chỉ:Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín (ÐT: )

← Bài trước Bài sau →