HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-ỨNG HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ NỘI-ỨNG HÒA

Mã số:157130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Thái 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33883378)

Mã số:157101 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phương 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33883747)

Mã số:157310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cháy 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 024.33888299)

Mã số:157330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tân 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Mỹ Cầu, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33779151)

Mã số:157120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Xá 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoà Xá ( 1 Thôn ), Xã Hoà Xá, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33896368)

Mã số:157160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Lưu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phù Lưu Hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33775310)

Mã số:157180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lưu Hoàng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thanh Bồ, Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33775102)

Mã số:157170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đội Bình 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Triều Khúc, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33775202)

Mã số:157360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Bạt 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33883058)

Mã số:157390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Lão 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 024.85882132)

Mã số:157380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Phú Cầu 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phù Cầu, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33989094)

Mã số:157420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Viên Nội 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Giang, Xã Viên Nội, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33771260)

Mã số:157430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Thá 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 024.33771198)

Mã số:157400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Thành 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33899078)

Mã số:157450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Công 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33899120)

Mã số:157440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tiến 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thành Vật, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33899391)

Mã số:157210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Lâm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Trạch Bái, Xã Hoà Lâm, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33888281)

Mã số:157230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trầm Lộng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Thu Nội, Xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33779152)

Mã số:157250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Hùng 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Quan Tự, Xã Đại Hùng, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33775201)

Mã số:157260 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Ngăm 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Kim Giang, Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 024.33987022)

Mã số:157280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Lỗ 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đào Xá, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33987014)

Mã số:157270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Đường 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33987969)

Mã số:157410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoa Sơn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Miêng Thượng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33989567)

Mã số:157140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Nam 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đinh Xuyên, Xã Hoà Nam, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33989567)

Mã số:157300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Tú 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33883372)

Mã số:157150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đặng Giang 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Đặng Giang, Xã Hoà Phú, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 024.33775275)

Mã số:157100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ứng Hoà 
Địa chỉ:Sô´0, Phố Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 024.33884678)

Mã số:157200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tảo Dương Văn 
Địa chỉ:Sô´0, Thôn Tảo Khê, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà (ÐT: 33883377)

Mã số:157356 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Minh Đức 
Địa chỉ:Thôn Cầu, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →