HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-CAN LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-CAN LỘC

Mã số:483070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiên Lộc 
Địa chỉ:Hợp tác xã Quyết Thắng, Xã Thiên Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841275)

Mã số:482970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lộc 
Địa chỉ:Xóm Tây Hồ, Xã Phúc Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841789)

Mã số:482930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Lộc 
Địa chỉ:Xóm Minh Tiến, Xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841784)

Mã số:483360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Lộc 
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841788)

Mã số:483420 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Lộc 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844002)

Mã số:483450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lộc 
Địa chỉ:Xóm Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844100)

Mã số:483380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Lộc 
Địa chỉ:Xóm Yên Cự, Xã Quang Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841696)

Mã số:483400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Lộc 
Địa chỉ:Xóm Đông Thanh, Xã Thượng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844006)

Mã số:483301 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc 
Địa chỉ:Xóm Chiến Thắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842511)

Mã số:483300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc 1 
Địa chỉ:Xóm Hạ Triều, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842022)

Mã số:483330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lộc 
Địa chỉ:Xóm Văn Đình, Xã Xuân Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841562)

Mã số:483200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lộc 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Kim Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842078)

Mã số:483170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lộc 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Yên Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842080)

Mã số:483190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Tổng 
Địa chỉ:Xóm Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842001)

Mã số:483220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Lộc 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Song Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842140)

Mã số:483130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lộc 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Thanh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842106)

Mã số:483240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Lộc 
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc (ÐT: 842101)

Mã số:483100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vượng Lộc 
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841444)

Mã số:483260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lộc 
Địa chỉ:Xóm Cống 19, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 842103)

Mã số:483280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Lộc 
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Gia Hanh, Huyện Can Lộc (ÐT: 842100)

Mã số:483281 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hanh 
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Gia Hanh, Huyện Can Lộc (ÐT: 842503)

Mã số:483140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Lộc 
Địa chỉ:Xóm Trung Bắc, Xã Khánh Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841973)

Mã số:482910 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh 
Địa chỉ:Hợp tác xã Tân Vĩnh, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc (ÐT: 841211)

Mã số:482900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Can Lộc 
Địa chỉ:Khối Trung Tâm, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc (ÐT: 841245)

Mã số:483470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lộc 
Địa chỉ:Thôn Đông Bắc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 841445)

Mã số:483320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lộc 
Địa chỉ:Thôn Kim Bình, Xã Trung Lộc, Huyện Can Lộc (ÐT: 844007)
← Bài trước Bài sau →