HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-ĐỨC THỌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-ĐỨC THỌ

Mã số:485320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Giấy 
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833003)

Mã số:484900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đức Thọ 
Địa chỉ:Khối Cơ Quan, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831101)

Mã số:485070 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Linh Cảm 
Địa chỉ:Thôn Thôn Châu Linh, Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831503)

Mã số:485290 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đức Lạc 
Địa chỉ:Thôn Yên Cường, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831502)

Mã số:485340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Đồng 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ (ÐT: 830001)

Mã số:485160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Trổ 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đức Nhân, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831501)

Mã số:485180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thủy 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833039)

Mã số:485210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Yên 
Địa chỉ:Thôn bình định, Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ (ÐT: 835063)

Mã số:484910 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Yên Trung 
Địa chỉ:Khối 10, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831504)

Mã số:484960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hồ 
Địa chỉ:Thôn Tiến Thọ, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ (ÐT: 547121)

Mã số:485040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Sơn 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ (ÐT: 834009)

Mã số:485360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức An 
Địa chỉ:Thôn long hòa, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833004)

Mã số:485220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hòa 
Địa chỉ:Thôn 2 đại hòa, Xã Đức Hoà, Huyện Đức Thọ (ÐT: 830100)

Mã số:485120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bùi Xá 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831041)

Mã số:484980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Tùng 
Địa chỉ:Thôn tân khang, Xã Đức Tùng, Huyện Đức Thọ (ÐT: 834008)

Mã số:485010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Quang 
Địa chỉ:Thôn 2B, Xã Đức Quang, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831118)

Mã số:485030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Vĩnh 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Đại 1, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ (ÐT: 547002)

Mã số:485280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thanh 
Địa chỉ:Thôn thanh linh, Xã Đức Thanh, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833033)

Mã số:485200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thịnh 
Địa chỉ:Thôn đò trai, Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ (ÐT: 835975)

Mã số:485310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lập 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833303)

Mã số:485380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lạng 
Địa chỉ:Thôn tân sơn, Xã Đức Lạng, Huyện Đức Thọ (ÐT: 830003)

Mã số:485140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Lễ 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833002)

Mã số:484950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức La 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đức La, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831042)

Mã số:485260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lâm 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ (ÐT: 833001)

Mã số:485240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long 
Địa chỉ:Thôn phượng thành, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ (ÐT: 831690)

Mã số:485000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Châu 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đức Châu, Huyện Đức Thọ (ÐT: 834007)

Mã số:485400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hương 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ (ÐT: 830005)

Mã số:485071 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tùng Ảnh 
Địa chỉ:Thôn Thạch Thành, Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ (ÐT: 832901)

Mã số:485291 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Lạc 
Địa chỉ:Thôn lạc hòa, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ (ÐT: 830200)

Mã số:485100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Yên 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đức Yên, Huyện Đức Thọ (ÐT: 832900)

Mã số:485331 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Dũng 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ (ÐT: 552005)
← Bài trước Bài sau →