HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HƯƠNG KHÊ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HƯƠNG KHÊ

Mã số:487070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Phố 
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê (ÐT: 871980)

Mã số:487100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phúc Đồng 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê (ÐT: 874004)

Mã số:487101 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Đồng 
Địa chỉ:Xóm 15, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê (ÐT: 874014)

Mã số:487010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Linh 
Địa chỉ:Xóm 8 Trạm, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê (ÐT: 871775)

Mã số:487011 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Truông Bát 
Địa chỉ:Xóm 19 Truông Bát, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê (ÐT: 871201)

Mã số:486980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Thủy 
Địa chỉ:Xóm 14, Xã Hương Thủy, Huyện Hương Khê (ÐT: 871600)

Mã số:486960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Giang 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Hương Giang, Huyện Hương Khê (ÐT: 871395)

Mã số:487180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Long 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê (ÐT: 871741)

Mã số:487200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Bình 
Địa chỉ:Xóm Bình Minh, Xã Hương Bình, Huyện Hương Khê (ÐT: 871751)

Mã số:487260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Gia 
Địa chỉ:Xóm Phú Yên, Xã Phú Gia, Huyện Hương Khê (ÐT: 871544)

Mã số:487290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Vĩnh 
Địa chỉ:Xóm Vĩnh Hương, Xã Hương Vĩnh, Huyện Hương Khê (ÐT: 871761)

Mã số:487130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Điền 
Địa chỉ:Xóm 10, Xã Phương Điền, Huyện Hương Khê (ÐT: 874128)

Mã số:487150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Mỹ 
Địa chỉ:Xóm Ấp Tiến 2, Xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê (ÐT: 874012)

Mã số:487220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hải 
Địa chỉ:Xóm 12 Tân Hạ, Xã Hoà Hải, Huyện Hương Khê (ÐT: 874070)

Mã số:487310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Xuân 
Địa chỉ:Xóm Vĩnh Trường, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Khê (ÐT: 871979)

Mã số:487410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Lâm 
Địa chỉ:Xóm 13 Trung Tâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hương Khê (ÐT: 872995)

Mã số:487440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Liên 
Địa chỉ:Xóm Thủ Đô ngoài, Xã Hương Liên, Huyện Hương Khê (ÐT: 099439002)

Mã số:486900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hương Khê 
Địa chỉ:Khối 8, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê (ÐT: 871211)

Mã số:487050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Phong 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Phú Phong, Huyện Hương Khê (ÐT: 872841)

Mã số:487330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Trà 
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Hương Trà, Huyện Hương Khê (ÐT: 871780)

Mã số:486930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Yên 
Địa chỉ:Xóm Tân Đình, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê (ÐT: 871790)

Mã số:487350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Đô 
Địa chỉ:Xóm 3 Trần Phú, Xã Hương Đô, Huyện Hương Khê (ÐT: 873021)

Mã số:487371 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Trạch 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê (ÐT: 873219)

Mã số:487390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Trạch 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê (ÐT: 873035)
← Bài trước Bài sau →