HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HƯƠNG SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-HƯƠNG SƠN

Mã số:485600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hương Sơn 
Địa chỉ:Khối 3, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875401)

Mã số:485700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Choi 
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877001)

Mã số:486230 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưng 
Địa chỉ:Khối 2, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn (ÐT: 876204)

Mã số:485641 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Trung 
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn (ÐT: 879511)

Mã số:485670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Bằng 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875500)

Mã số:485720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Bình 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Sơn Bình, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877307)

Mã số:485740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Trà 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877233)

Mã số:485820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Ninh 
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877217)

Mã số:485701 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Châu 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877700)

Mã số:485760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hà 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877200)

Mã số:485780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Mỹ 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877357)

Mã số:485800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tân 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Sơn Tân, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877358)

Mã số:485850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hòa 
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Sơn Hoà, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877104)

Mã số:485900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn An 
Địa chỉ:Thôn Cầu, Xã Sơn An, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877219)

Mã số:485870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thịnh 
Địa chỉ:Xóm Thịnh Thượng, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877218)

Mã số:485920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tiến 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877003)

Mã số:485950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lệ 
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Sơn Lệ, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877097)

Mã số:485970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Giang 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Sơn Giang, Huyện Hương Sơn (ÐT: 879072)

Mã số:486190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Long 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Sơn Long, Huyện Hương Sơn (ÐT: 877439)

Mã số:486000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lâm 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn (ÐT: 879512)

Mã số:486020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Quang 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875654)

Mã số:486040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lĩnh 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875909)

Mã số:486060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hồng 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875907)

Mã số:486090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Diệm 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875501)

Mã số:486211 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Kim I 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn (ÐT: 876876)

Mã số:486110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Phú 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn (ÐT: 879085)

Mã số:486130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Phúc 
Địa chỉ:Xóm Kim Sơn Ii, Xã Sơn Phúc, Huyện Hương Sơn (ÐT: 879084)

Mã số:486160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thủy 
Địa chỉ:Xóm 10, Xã Sơn Thủy, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875624)

Mã số:486310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Mai 
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Sơn Mai, Huyện Hương Sơn (ÐT: 879083)

Mã số:486330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Trường 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Sơn Trường , Huyện Hương Sơn (ÐT: 875908)

Mã số:486250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tây 
Địa chỉ:Xóm Hoàng Nam, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn (ÐT: 876403)

Mã số:486280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hàm 
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875613)

Mã số:486350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Kim II 
Địa chỉ:Thôn Khe Tre, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn (ÐT: 876030)

Mã số:485640 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trung Phú 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn (ÐT: 875400)
← Bài trước Bài sau →