HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-KỲ ANH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-KỲ ANH

Mã số:488430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hà 
Địa chỉ:Thôn Nam Hà 2, Xã Kỳ Hà, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865952)

Mã số:488490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hải 
Địa chỉ:Thôn Hải vân, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865896)

Mã số:488420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hưng 
Địa chỉ:Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 866132)

Mã số:488460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Châu 
Địa chỉ:Thôn Châu long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865953)

Mã số:488820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hoa 
Địa chỉ:Thôn Hoa thắng, Xã Kỳ Hoa, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 866129)

Mã số:488780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Thượng 
Địa chỉ:Thôn Trung Tiến, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865118)

Mã số:488940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Lạc 
Địa chỉ:Thôn Lạc Vinh, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865972)

Mã số:488920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Sơn 
Địa chỉ:Thôn Sơn Trung 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 866654)

Mã số:488800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kỳ Lâm 
Địa chỉ:Thôn Đông Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865505)

Mã số:488750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hợp 
Địa chỉ:Thôn Minh Tân, Xã Kỳ Hợp, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865974)

Mã số:488730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Tân 
Địa chỉ:Thôn Trung Xuân, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 866113)

Mã số:488400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kỳ Anh 
Địa chỉ:Thôn Tượng Phong, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 3722989/3722979)

Mã số:488710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Voi 
Địa chỉ:Thôn Đông Thịnh, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 867001)

Mã số:488711 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Phong 
Địa chỉ:Thôn Hà Phong, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 867005)

Mã số:488690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Bắc 
Địa chỉ:Thôn Hợp Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 867193)

Mã số:488650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Tiến 
Địa chỉ:Thôn Trần Phú, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 867175)

Mã số:488590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 817095)

Mã số:488570 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kỳ Đồng 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tâm, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 817460)

Mã số:488630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Giang 
Địa chỉ:Thôn Tân Giang, Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 867190)

Mã số:488550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Khang 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865973)

Mã số:488670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Xuân 
Địa chỉ:Thôn Quang Trung, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 867172)

Mã số:488890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Phương 
Địa chỉ:Thôn Nhân Thắng, Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 869040)

Mã số:488880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Liên 
Địa chỉ:Thôn Liên Sơn, Xã Kỳ Liên, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 869049)

Mã số:488870 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kỳ Long 
Địa chỉ:Thôn Long Sơn, Xã Kỳ Long, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 868228)

Mã số:488850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Thượng Phong, Xã Kỳ Thịnh, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 868004)

Mã số:488830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Trinh 
Địa chỉ:Thôn Quyền Thượng, Xã Kỳ Trinh, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 866130)

Mã số:488440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Lợi 
Địa chỉ:Thôn 3 Tân Phúc Thành, Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 868005)

Mã số:488760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Tây 
Địa chỉ:Thôn Trung Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865363)

Mã số:488610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Văn 
Địa chỉ:Thôn Mỹ Liên, Xã Kỳ Văn, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865880)

Mã số:488510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Thọ 
Địa chỉ:Thôn Sơn Tây, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 866131)

Mã số:488470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Thư 
Địa chỉ:Thôn Trung Giang, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865915)

Mã số:488530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Ninh 
Địa chỉ:Thôn Xuân Hải, Xã Kỳ Ninh, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 865885)

Mã số:488960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Trung 
Địa chỉ:Thôn Đông Sơn, Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 864140)

Mã số:488917 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Nam 
Địa chỉ:Thôn Minh Tiến, Xã Kỳ Nam, Huyện Kỳ Anh (ÐT: 869034)
← Bài trước Bài sau →