HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-THẠCH HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-THẠCH HÀ

Mã số:481900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạch Hà 
Địa chỉ:Khối 10, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà (ÐT: 3845377)

Mã số:482300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Việt 
Địa chỉ:Xóm Ba Giang, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà (ÐT: 642241)

Mã số:482280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Sơn 
Địa chỉ:Xóm Tân Hợp, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845371)

Mã số:482500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Lưu 
Địa chỉ:Xóm 10 Tây Đài, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845351)

Mã số:482630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Điền 
Địa chỉ:Xóm Tân Đông, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà (ÐT: 885566)

Mã số:481930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mới 
Địa chỉ:Xóm Liên Đồng, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848002)

Mã số:482330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạch Liên 
Địa chỉ:Xóm Thọ, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà (ÐT: 642243)

Mã số:482260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Long 
Địa chỉ:Thôn Đan Trung, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà (ÐT: 847877)

Mã số:482430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Ngọc 
Địa chỉ:Xóm Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà (ÐT: 645007)

Mã số:481950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Hải 
Địa chỉ:Xóm Đại Hải, Xã Thạch Hải, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848015)

Mã số:482530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Tân 
Địa chỉ:Xóm Đông Tân, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà (ÐT: 885245)

Mã số:482130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Lạc 
Địa chỉ:Xóm Mỹ Lạc, Xã Thạch Lạc, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848021)

Mã số:482370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Tiến 
Địa chỉ:Xóm Vĩnh 11, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà (ÐT: 645006)

Mã số:482550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Xuân 
Địa chỉ:Xóm Quyết Tiến, Xã Thạch Xuân, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845687)

Mã số:482501 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Đài 
Địa chỉ:Xóm 5 Tây Đài, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845334)

Mã số:482590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Lâm 
Địa chỉ:Xóm La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà (ÐT: 885509)

Mã số:482570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Hưong 
Địa chỉ:Xóm Tân Đình, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà (ÐT: 885554)

Mã số:482350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Thanh 
Địa chỉ:Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845973)

Mã số:482460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn 
Địa chỉ:Xóm Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845930)

Mã số:482220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Văn 
Địa chỉ:Xóm Bắc Văn, Xã Thạch Văn, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848030)

Mã số:482160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Trị 
Địa chỉ:Xóm Hồng Dinh, Xã Thạch Trị, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848038)

Mã số:481980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Bàn 
Địa chỉ:Xóm Vĩnh Bình, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848092)

Mã số:481960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Đỉnh 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Thạch Đỉnh, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848086)

Mã số:482200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Thắng 
Địa chỉ:Xóm Trung Nghĩa, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848094)

Mã số:482240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Hội 
Địa chỉ:Xóm Nam Thai, Xã Thạch Hội, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848093)

Mã số:482480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Lưu 
Địa chỉ:Xóm Báo Ân, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà (ÐT: 845544)

Mã số:482310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Kênh 
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà (ÐT: 642242)

Mã số:482610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hưong 
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nam Hương, Huyện Thạch Hà (ÐT: 886241)

Mã số:482660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Sơn 
Địa chỉ:Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà (ÐT: 645132)

Mã số:482400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Xuyên 
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà (ÐT: 645015)

Mã số:482180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tưọng Sơn 
Địa chỉ:Thôn Nam Tiến, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà (ÐT: 848087)

Mã số:482440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Vĩnh 
Địa chỉ:Xóm Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà (ÐT: 039845727)

Mã số:482270 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Thạch Long 
Địa chỉ:Thôn Gia Ngại 1, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà (ÐT: 849872)

Mã số:481919 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Thượng 
Địa chỉ:Khối 17, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà (ÐT: )

Mã số:482340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Liên 
Địa chỉ:Xóm Khang, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →