HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-THỊ XÃ KỲ ANH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ TĨNH-THỊ XÃ KỲ ANH

Mã số:489400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị xã Kỳ Anh 
Địa chỉ:Khu Phố 1, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: 3865199/3865335)

Mã số:489430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hà 
Địa chỉ:Thôn Thôn Nam Hà 2, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Liên 
Địa chỉ:Thôn Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Lợi 
Địa chỉ:Thôn 3 Tân Phúc Thành, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489515 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Ninh 
Địa chỉ:Thôn Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hoa 
Địa chỉ:Thôn Hoa Thắng, Xã Kỳ Hòa, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Trinh 
Địa chỉ:Thôn Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Thịnh 
Địa chỉ:Thôn Thượng Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Phương 
Địa chỉ:Thôn Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Nam 
Địa chỉ:Thôn Minh Tiến, Xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489506 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kỳ Long 
Địa chỉ:Thôn Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489505 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Fomorsa 
Địa chỉ:Thôn Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )

Mã số:489425 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Hưng 
Địa chỉ:Thôn Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh (ÐT: )
← Bài trước Bài sau →