HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KIM THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KIM THÀNH

Mã số:173100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Thành 
Địa chỉ:Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành (ÐT: 02203720213)

Mã số:173170 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lai Khê 
Địa chỉ:Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hoà, Huyện Kim Thành (ÐT: 02203729912)

Mã số:173280 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Gia 
Địa chỉ:Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành (ÐT: 02203724101)

Mã số:173250 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Kim Đính 1 
Địa chỉ:Thôn Phù Tải 1, Xã Kim Đính, Huyện Kim Thành (ÐT: 720145)

Mã số:173150 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tuấn Hưng 2 
Địa chỉ:Thôn Phạm Xá 1, Xã Tuấn Hưng, Huyện Kim Thành (ÐT: 720146)

Mã số:173180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Vũ 
Địa chỉ:Thôn Thượng Đỗ, Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành (ÐT: 729903)

Mã số:173240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Tân 
Địa chỉ:Thôn Viên Chử, Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành (ÐT: 724275)

Mã số:173260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Dân 
Địa chỉ:Thôn Phát Minh, Xã Bình Dân, Huyện Kim Thành (ÐT: 724274)

Mã số:173320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Kỳ 
Địa chỉ:Thôn Kỳ Côi, Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành (ÐT: 724273)

Mã số:173110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Lương 
Địa chỉ:Thôn Lương Xá, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành (ÐT: 720108)

Mã số:173230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Khê 
Địa chỉ:Thôn Cống Khê, Xã Kim Khê, Huyện Kim Thành (ÐT: 720105)

Mã số:173190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Vu 
Địa chỉ:Thôn Minh Thành, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành (ÐT: 729603)

Mã số:173300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Đức 
Địa chỉ:Thôn Kim Định, Xã Đại Đức, Huyện Kim Thành (ÐT: 724301)

Mã số:173290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hòa 
Địa chỉ:Thôn Hưng Hòa, Xã Liên Hoà, Huyện Kim Thành (ÐT: 724300)

Mã số:173160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cổ Dũng 
Địa chỉ:Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành (ÐT: 729505)

Mã số:173200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Phúc 
Địa chỉ:Thôn Bằng Lai, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành (ÐT: 722107)

Mã số:173210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Anh 
Địa chỉ:Thôn Văn Minh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành (ÐT: 722106)

Mã số:173130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Xuyên 
Địa chỉ:Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyến, Huyện Kim Thành (ÐT: 722105)

Mã số:173140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hưng 
Địa chỉ:Thôn Cam Đông, Xã Việt Hưng, Huyện Kim Thành (ÐT: 729404)

Mã số:173270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm La 
Địa chỉ:Thôn Minh Tiến, Xã Cẩm La, Huyện Kim Thành (ÐT: 724011)
← Bài trước Bài sau →