Hộp carton thông dụng

-%
 Hộp M0 - 12 x 10 x 8 cm Hộp M0 - 12 x 10 x 8 cm
2,700₫ 0₫
-%
 Hộp M1 - 12x12x10 cm Hộp M1 - 12x12x10 cm
2,500₫ 0₫
-%
 Hộp M11 - 14x14x7 cm Hộp M11 - 14x14x7 cm
2,700₫ 0₫
-%
 Hộp M12 - 15x10x10 cm Hộp M12 - 15x10x10 cm
2,500₫ 0₫
-%
 Hộp M13 - 15x15x13 cm Hộp M13 - 15x15x13 cm
3,900₫ 0₫
-%
 Hộp M14 - 16 x 10 x 5 cm Hộp M14 - 16 x 10 x 5 cm
2,200₫ 0₫
-%
 Hộp M15 - 18 x 10 x 8 cm Hộp M15 - 18 x 10 x 8 cm
2,500₫ 0₫
-%
 Hộp M2 - 18x13x6 cm Hộp M2 - 18x13x6 cm
3,200₫ 0₫
-29%
 Hộp M22 - 18x18x18 cm Hộp M22 - 18x18x18 cm
4,200₫ 5,900₫

Hộp M22 - 18x18x18 cm

4,200₫ 5,900₫

-30%
 Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm
3,500₫ 5,000₫

Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm

3,500₫ 5,000₫

-30%
 Hộp M4 - 20x15x5 cm Hộp M4 - 20x15x5 cm
3,400₫ 0₫
-30%
 Hộp M5 - 20x15x10 cm Hộp M5 - 20x15x10 cm
4,000₫ 0₫
-29%
 Hộp M51 - 20 x 18 x 8 cm Hộp M51 - 20 x 18 x 8 cm
3,500₫ 4,900₫
-30%
 Hộp M6 - 20x20x15 cm Hộp M6 - 20x20x15 cm
4,500₫ 6,400₫

Hộp M6 - 20x20x15 cm

4,500₫ 6,400₫

-49%
 Hộp M60B - 23 x 13 x 10 cm Hộp M60B - 23 x 13 x 10 cm
2,300₫ 4,500₫
-49%
 Hộp M61 - 23x18x7 cm Hộp M61 - 23x18x7 cm
4,900₫ 0₫
-29%
 Hộp M62 - 23x18x14 cm Hộp M62 - 23x18x14 cm
4,400₫ 6,200₫

Hộp M62 - 23x18x14 cm

4,400₫ 6,200₫

-29%
 Hộp M7 - 25x15x8 cm Hộp M7 - 25x15x8 cm
4,500₫ 0₫
-29%
 Hộp M71 - 25x15x15 cm Hộp M71 - 25x15x15 cm
5,700₫ 0₫
-29%
 Hộp M72 - 25 x 17 x 7 cm Hộp M72 - 25 x 17 x 7 cm
4,900₫ 0₫