Hộp carton thông dụng

-37%
 Hộp M5A - 20 x 15 x 15 cm Hộp M5A - 20 x 15 x 15 cm
3,100₫ 4,900₫
 Hộp M0 - 12 x 10 x 8 cm Hộp M0 - 12 x 10 x 8 cm
2,700₫
 Hộp M1 - 12x12x10 cm Hộp M1 - 12x12x10 cm
2,500₫
 Hộp M11 - 14x14x7 cm Hộp M11 - 14x14x7 cm
2,700₫
 Hộp M12 - 15x10x10 cm Hộp M12 - 15x10x10 cm
2,500₫
 Hộp M13 - 15x15x13 cm Hộp M13 - 15x15x13 cm
3,900₫
 Hộp M14 - 16 x 10 x 5 cm Hộp M14 - 16 x 10 x 5 cm
2,200₫
 Hộp M15 - 18 x 10 x 8 cm Hộp M15 - 18 x 10 x 8 cm
2,500₫
 Hộp M2 - 18x13x6 cm Hộp M2 - 18x13x6 cm
3,200₫
-49%
 Hộp M21 - 18x14x12 cm Hộp M21 - 18x14x12 cm
2,300₫ 4,500₫

Hộp M21 - 18x14x12 cm

2,300₫ 4,500₫

-42%
 Hộp M21A - 18 x 16 x 10.5 cm Hộp M21A - 18 x 16 x 10.5 cm
2,600₫ 4,500₫
-29%
 Hộp M22 - 18x18x18 cm Hộp M22 - 18x18x18 cm
4,200₫ 5,900₫

Hộp M22 - 18x18x18 cm

4,200₫ 5,900₫

-30%
 Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm
3,500₫ 5,000₫

Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm

3,500₫ 5,000₫

 Hộp M4 - 20x15x5 cm Hộp M4 - 20x15x5 cm
3,400₫
 Hộp M5 - 20x15x10 cm Hộp M5 - 20x15x10 cm
4,000₫
-29%
 Hộp M51 - 20 x 18 x 8 cm Hộp M51 - 20 x 18 x 8 cm
3,500₫ 4,900₫
-30%
 Hộp M6 - 20x20x15 cm Hộp M6 - 20x20x15 cm
4,500₫ 6,400₫

Hộp M6 - 20x20x15 cm

4,500₫ 6,400₫

 Hộp M60A - 22 x 16 x 8.5 cm Hộp M60A - 22 x 16 x 8.5 cm
4,400₫
-49%
 Hộp M60B - 23 x 13 x 10 cm Hộp M60B - 23 x 13 x 10 cm
2,300₫ 4,500₫