Sản phẩm bán lẻ

 B2 - 20x15 cm - Túi bóng khí  B2 - 20x15 cm - Túi bóng khí
1,100₫
 B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí  B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí
1,400₫
-%
 M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton  M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton
2,500₫ 0₫
-%
 M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton  M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton
2,700₫ 0₫
-%
 M2 - 18x13x6 cm - Thùng hộp carton  M2 - 18x13x6 cm - Thùng hộp carton
3,200₫ 0₫
-64%
 M22 - 18x18x18 cm - Thùng hộp carton  M22 - 18x18x18 cm - Thùng hộp carton
2,100₫ 5,900₫
-56%
 M3 - 20.5x20.5x7 cm - Thùng hộp carton  M3 - 20.5x20.5x7 cm - Thùng hộp carton
2,200₫ 5,000₫
-56%
 M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton  M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton
3,400₫ 0₫