Bưu điện - Vnpost - EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM

Mã số:264300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Pác Nặm Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893001)Mã số:264330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiên Loan Địa chỉ:Thôn...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI

Mã số:263800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813862999)Mã số:263950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sáu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN

Mã số:263200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn Địa chỉ:Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 02813882388)Mã số:263460 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Thi Địa chỉ:Thôn...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ

Mã số:262700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Bể Địa chỉ:Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813876101)Mã số:262940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NGÂN SƠN

Mã số:262300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngân Sơn Địa chỉ:Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn (ÐT: 02813874101)Mã số:262450 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BẠCH THÔNG

Mã số:261900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bạch Thông Địa chỉ:Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông (ÐT: 02813850076)Mã số:262100 Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-NA RÌ

Mã số:261300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Na Rì Địa chỉ:Tổ Phố Mới, Thị Trấn Yên Lạc, Huyện Na Rì (ÐT: 02813886226)Mã số:261630 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hảo Nghĩa Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN

Mã số:260000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Bắc Kạn Địa chỉ:Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phô Bắc Kạn (ÐT: 02813870101)Mã số:261140 Bưu cục:Bưu cục cấp 3...