Hộp carton có nắp cài

-%
 Hộp M0 - 12 x 10 x 8 cm Hộp M0 - 12 x 10 x 8 cm
2,700₫ 0₫
-29%
 Hộp M51 - 20 x 18 x 8 cm Hộp M51 - 20 x 18 x 8 cm
3,500₫ 4,900₫
-29%
 Hộp M72 - 25 x 17 x 7 cm Hộp M72 - 25 x 17 x 7 cm
4,900₫ 0₫
-29%
 Hộp M73 - 25 x 20 x 6 cm Hộp M73 - 25 x 20 x 6 cm
5,000₫ 0₫
-30%
 Hộp M9 - 30 x 20 x 7,5 cm Hộp M9 - 30 x 20 x 7,5 cm
4,500₫ 6,400₫
-51%
 Hộp MC0 - 16x6x6 cm Hộp MC0 - 16x6x6 cm
1,900₫ 3,900₫

Hộp MC0 - 16x6x6 cm

1,900₫ 3,900₫

-51%
 Hộp MC01 - 19x7x7 cm Hộp MC01 - 19x7x7 cm
2,400₫ 0₫
-51%
 Hộp MD0 - 18x10 x3 cm Hộp MD0 - 18x10 x3 cm
1,900₫ 0₫
-51%
 Hộp MD1 - 22x12x3 cm Hộp MD1 - 22x12x3 cm
3,400₫ 0₫
-30%
 Hộp MD2 - 25x17x3 cm Hộp MD2 - 25x17x3 cm
3,500₫ 5,000₫

Hộp MD2 - 25x17x3 cm

3,500₫ 5,000₫

-30%
 Hộp MD3 - 30x20x2.5 cm Hộp MD3 - 30x20x2.5 cm
4,200₫ 0₫
-30%
 Hộp MD31 - 30 x 25 x 3 cm Hộp MD31 - 30 x 25 x 3 cm
3,800₫ 5,400₫
-30%
 Hộp MD4 - 35x25x3 cm Hộp MD4 - 35x25x3 cm
4,000₫ 5,700₫

Hộp MD4 - 35x25x3 cm

4,000₫ 5,700₫

-29%
 Hộp MD41 - 35 x 25 x 5 cm Hộp MD41 - 35 x 25 x 5 cm
4,900₫ 6,900₫
-33%
 Hộp MC1- 22x8x8 cm Hộp MC1- 22x8x8 cm
3,000₫ 4,500₫

Hộp MC1- 22x8x8 cm

3,000₫ 4,500₫