Hộp carton có nắp cài

-29%
 Hộp M51 - 20x18x8 cm - Thùng hộp carton Hộp M51 - 20x18x8 cm - Thùng hộp carton
3,500₫ 4,900₫
-30%
 Hộp M9 - 30x20x7.5 cm - Thùng hộp carton Hộp M9 - 30x20x7.5 cm - Thùng hộp carton
4,500₫ 6,400₫
-23%
 M0 - 12x10x8 cm - Thùng hộp carton M0 - 12x10x8 cm - Thùng hộp carton
2,700₫ 3,500₫
-23%
 M72 - 25x17x7 cm - Thùng hộp carton M72 - 25x17x7 cm - Thùng hộp carton
4,900₫ 0₫
-23%
 M73 - 25x20x6 cm - Thùng hộp carton M73 - 25x20x6 cm - Thùng hộp carton
5,000₫ 0₫
-51%
 MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao
1,900₫ 3,900₫
-51%
 MC01 - 19x7x7 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao MC01 - 19x7x7 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao
2,400₫ 0₫
-33%
 MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao
3,000₫ 4,500₫
-46%
 MD0 - 18x10x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD0 - 18x10x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
1,900₫ 3,500₫
-24%
 MD1 - 22x12x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD1 - 22x12x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
3,400₫ 4,500₫
-30%
 MD2 - 25x17x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD2 - 25x17x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
3,500₫ 5,000₫
-16%
 MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,200₫ 5,000₫
-30%
 MD31 - 30x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD31 - 30x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
3,800₫ 5,400₫
-30%
 MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,000₫ 5,700₫
-29%
 MD41 - 35x25x5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt MD41 - 35x25x5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,900₫ 6,900₫